logo
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ
ул. Оборище 13А 9000, Варна, България
тел: +359 58 655620, факс: +359 58 605760
e-mail: office@vum.bg, www.vum.bg
logo

Вход

eu_logo ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище по мениджмънт (КИОСК)
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
eu_logo
Настоящата информационна система е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на системата се носи от Висше училище по мениджмънт и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тя отразява официалната позиция на Министерство на образованието и науката и Европейската комисия.
e-mail: office@vum.bg, www.vum.bg